Vaico 04.10.2015
Vaico 04.10.2015
Stt Nội dung Ký hiệu Đvt Số lượng
1 Chống dòng rò 5SM 111 0SC70 Cái 11
2 Chống dòng rò 5SM 1412 0 Cái 7
3 Chống dòng rò 5SM 1617 0SC70 Cái 11
4 Chống dòng rò 5SM 1414 0 Cái 6
5 Chống dòng rò 5SM 1416 0 Cái 6
6 Chống dòng rò 5SM 1417 0 Cái 10
7 Chống dòng rò 5SM 1614 0 Cái 5
8 Chống dòng rò 5SM 1444 0 Cái 6
9 Chống dòng rò 5SM 1646 0 Cái 3
10 Chống dòng rò 5SM 1616 0 Cái 1
11 Chống dòng rò 5SM 1314 0 Cái 2
12 Chống dòng rò 5SM 1642 0 Cái 15
13 Chống dòng rò 5SM 1317 0 Cái 5
14 Chống dòng rò 5SM 3347 0 Cái 3
15 Chống dòng rò 5SM 1642 0SC70 Cái 5
16 Chống dòng rò 5SM 1644 0 Cái 8
17 Chống dòng rò 5SM 1612 0 Cái 5
18 Chống dòng rò 5SM 1316 0 Cái 1
19 Chống dòng rò 5SM 1617 Cái 3
20 Rơ le nhiệt 3UA 5840 8W Cái 5
21 Rơ le nhiệt 3UA 5840 2P Cái 2
22 Rơ le nhiệt 3UA 5840 2F Cái 5
23 Rơ le nhiệt 3UA 5840 2D Cái 5
24 Rơ le nhiệt 3UA 5840 2C Cái 2
25 Rơ le nhiệt 3UA 5840 2B Cái 2
26 Rơ le nhiệt 3UA 5540 1J Cái 13
27 Rơ le nhiệt 3UA 5540 1K Cái 19
28 Rơ le nhiệt 3UA 5240 1E Cái 4
29 Rơ le nhiệt 3UA 5540 2S Cái 1
30 Rơ le nhiệt 3UA 6240 3L Cái 3
31 Rơ le nhiệt 3UA 5040 1J Cái 1
32 Rơ le nhiệt 3UA 5040 2S Cái 17
33 Rơ le nhiệt 3UA 5240 1G Cái 22
34 Rơ le nhiệt 3UA 5240 1E Cái 4
35 Rơ le nhiệt 3UA 5240 1K Cái 2
36 Rơ le nhiệt 3UA 5240 1D Cái 10
37 Rơ le nhiệt 3UA 5240 1J Cái 3
38 Rơ le nhiệt 3UA 5240 1H Cái 17
39 Rơ le nhiệt 3UA 5540 1G Cái 11
40 Rơ le nhiệt 3UA 5040 1H Cái 1
41 Cái
Stt Nội dung Ký hiệu Đvt Số lượng
1 MCCB 3VL 3720 1DC36 0AA0 Cái 20
2 MCCB 3VL 1710 1DC33 0AA0 Cái 43
3 MCCB 3VL 3725 1DC36 0AA0 Cái 74
4 MCCB 3VL 9500 4EC30 Cái 1
5 MCCB 3F 250A-LG Cái 1
6 MCCB 3F 150A-LG Cái 1
7 MCCB 3F 125A-LG Cái 8
8 MCCB 3TF 8133 0AD0 Cái 2
9 Cầu chì 3NW 7031 Cái 16
10 Cầu chì 3NA 500A Cái 4
11 Cầu chì 3NA 630A Cái 1
12 Cầu chì 3NA 400A Cái 4
13 Cầu chì 3NA 3024 Cái 1
14 Cầu chì 3NA 35A Cái 6
15 Cầu chì 3NA 3807 Cái 6
16 Cầu chì 3TX 4440 2A Cái 1
17 Cầu chì 3NA 3373 Cái 3
18 Cầu chì 3NA 3365 Cái 3
19 Cầu chì EFC 360 3M060 Cái 3
20 Cầu chì 3UC 6314 BD4 Cái 1
21 MCCB 3VL 1000A Cái 2
22 MCCB 3VL 3678 Cái 1
23 MCCB 3VL 630A Cái 3
24 MCCB 3VL 9800 2AC00 Cái 7
25 MCCB 3VL 9800 1SV00 Cái 2
26 MCCB 3VF 2213 Cái 1
27 MCCB 3VL 9400 1SV00 Cái 1
28 MCCB 3VF 9721 1SL10 Cái 3
29 Cầu chì 3NA 3805 Cái 9
30 Cầu chì 3NA 3807 Cái 9
31 MCCB 3VL 3P-60A Cái 3
32 MCCB 3VL 1200A Cái 1
33 MCCB EFC 360 3M080 Cái 1
34 MCCB 3VL 9800 1ST00 Cái 3
35 MCCB 3VL 9400 1ST00 Cái 2
36 MCCB 3VL 9400 1SV00 Cái 3
37 MCCB 3VL 9800 3HF00 Cái 2
38 3RA 1911 1A Cái 10
39 34NG 5327 OEC20 Cái 1
40 6EP1052 1MD00 0BH4 Cái 1
41 3TX 4001 4A Cái 4

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: