Vaico 01.10.2015
Vaico 01.10.2015
Stt Nội dung Ký hiệu Đvt Số lượng
1 Cầu chì 3NA 3810 Cái 55
2 Cầu chì 3NA 3805 Cái 36
3 Cầu chì 3NA 3807 Cái 24
4 Cầu chì 3NA 3022 Cái 15
5 Cầu chì 3NA 3036 Cái 6
6 Cầu chì 3NA 3024 Cái 9
7 Cầu chì 3NA 3036 Cái 3
8 Cầu chì 3NA 3030 Cái 10
9 Cầu chì 3NA 3020 Cái 6
10 Cầu chì 3NA 3360 Cái 3
11 Cầu chì 3NA 3244 Cái 6
12 Cầu chì 3NA 3130 Cái 1
13 Cầu chì 3NA 3801 Cái 9
14 Cầu chì 3NW 7021 Cái 35
15 Cầu chì 3NE 8003 Cái 3
16 Cầu chì 3NW 60088 Cái 288
17 Đèn báo 3SB 3101 8DC21 Cái 5
18 Tiếp điểm 3RH 1921 1HA22 Cái 7
19 Tiếp điểm 8UC 6212 ABD22 Cái 1
20 Tiếp điểm 3RH 1244 1AD00 Cái 2
21 Tiếp điểm 3RH 1911 1BA01 Cái 20
22 Tiếp điểm 3RH 1122 1AF00 Cái 14
23 Tiếp điểm 3RH 1921 1FA31 Cái 15
24 Tiếp điểm 3RH 1921 1LA20 Cái 10
25 Tiếp điểm 3RH 1911 1FA40 Cái 1
26 Tiếp điểm 3RH 1122 1AB00 Cái 5
27 Rơ le nhiệt 3UA 5840 2B Cái 1
28 Rơ le nhiệt 3UA 5840 8W Cái 2
29 Contactor 3TF 3511 OXBO Cái 1
30 Cầu chì 3NA 3017 Cái 1
31 Tiếp điểm 3RH 1921 1FA31 Cái 12
32 Cầu chì 3NA 3254 Cái 6

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: