Bảng giá Samwha
Bảng giá Samwha

 

STT

 

MODEL

ĐƠN GIÁ (USD)

 

CHC NĂNG

1

EOCR - SS

 

Qúa dòng, mt pha, kt roto

2

EOCR - SSD

 

Qúa dòng, mt pha, kt roto hin s

3

EOCR - AR

 

Qúa dòng, mt pha, kt roto, reset t động

4

EOCR - DS3

 

Qúa dòng, mt pha, kt roto ngược pha

5

EOCR - DZ

 

Quá dòng, mt pha, ngược pha,chm đt, kt roto

6

EOCR - 3DE

 

Hin s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto

7

EOCR - 3DM

 

Hin s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto

8

EOCR - 3MS

 

Hin s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto, ngn mch

9

EOCR - 3MZ

 

Hin s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto, chm đt

10

EOCR - 3EZ

 

Hiên s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto, chm đt

11

EOCR - PMZ

 

Hiên s, BV đa chc năng dòng,  pha, chm đt, ngn mch

12

EOCR - 3E420

 

Hin s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto 4-20mA

13

EOCR - FE420

 

Hin s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto 4-20mA

14

EOCR - FM420

 

Hin s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto 4-20mA

15

EOCR - FEZ

 

Hiên s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto, chm đt

16

EOCR - FDE

 

Hin s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto

17

EOCR - FDM

 

Hin s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto

18

EOCR - FMS

 

Hin s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto, ngn mch

19

EOCR - FMZ

 

Hin s, quá dòng, mt pha, ngược pha, kt roto, chm đt

20

EUCR 2C

 

Rơ le bo v thp ti

21

EUCR 3C

 

Rơ le bo v thp ti

22

ECR 3DD

 

Rơ le bo v pha, dòng , thp ti, kt roto

23

ECR - FD

 

Rơ le bo v pha, dòng , thp ti, kt roto

24

EVR

 

Bo v cao, thp áp 3 pha, mt pha, ngược pha

25

EVR - PD

 

Bo v cao, thp áp 3 pha, mt pha, ngược pha, hin s

26

EVR - FD

 

Bo v cao, thp áp 3 pha, mt pha, ngược pha, hin s

27

EOVR/EUVR

 

Bo v quá áp 1 pha

28

DOVR/DUVR

 

Bo v quá ti thp ti mt chiu

29

DOCR

 

Hin s bo v quá ti thp ti mt chiu

30

DCL

 

Bo v quá dòng 1 chiu

31

DVR

 

Hin s bo v quá áp thp áp mt chiu

32

PMR - 44

 

Bo v mt pha, đo pha, mt cân bng pha, t động Reset

33

EGR

 

Bo v chm đt trong t, dùng ZCT

34

ERL

 

Bo v chm đt ngoài mt t, dùng ZCT

35

EFR 2,5

 

Bo v chm đt ngoài mt t, dùng Ti

CURRENT TRANSFORMER

36

3CT(100-400)

 

Biến dòng 3 pha 100 - 400/ 5A

37

SR-CT(100-400)

 

Biến dòng 1 pha 100 - 400/ 5A

ZERO PHASE CURRENT TRANSFOMER

40

ZCT 30

 

Biến dòng th t0 kích thước 30mm

41

ZCT 80

 

Biến dòng th t0 kích thước 80mm

42

ZCT 120

 

Biến dòng th t0 kích thước 120mm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: