Bảng giá khởi động mềm Siemens
Bảng giá khởi động mềm Siemens

Khởi động mềm

3RW4024-1BB14 400VAC-UC-AC/DC-110/230V-5,5KW
3RW4024-1BB15 500VAC-UC-AC/DC-110/230V-7,5KW
3RW4026-1BB14 400VAC-UC-AC/DC-110/230V-11KW
3RW4027-1BB14 400VAC-UC-AC/DC-110/230V-15KW
3RW4028-1BB14 400VAC-UC-AC/DC-110/230V-18,5KW
3RW4036-1BB14 400VAC-UC-AC/DC-110/230V-22KW
3RW4037-1BB14 400VAC-UC-AC/DC-110/230V-30KW
3RW4038-1BB14 400VAC-UC-AC/DC-110/230V-37KW
3RW4046-1BB14 400VAC-UC-AC/DC-110/230V-45KW
3RW4047-1BB14 400VAC-UC-AC/DC-110/230V-55KW
3RW4055-6BB44 400VAC-UC-AC230V-75KW
3RW4056-6BB44 400VAC-UC-AC230V-90KW
3RW4073-6BB44 400VAC-UC-AC230V-132KW
3RW4074-6BB44 400VAC-UC-AC230V-160KW
3RW4075-6BB44 400VAC-UC-AC230V-200KW
3RW4076-6BB44 400VAC-UC-AC230V-250KW
3RW4453-6BC44 400VAC-UC-AC230V-315KW
3RW4454-6BC44 400VAC-UC-AC230V-355KW
3RW4455-2BC44 400VAC-UC-AC230V-400KW

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: