Bảng giá nguồn Sunwor
Bảng giá nguồn Sunwor
1 Power Supply  5V  10A 50(S-50-5) 260,000 China
2 Power Supply  5V  20A 100 (S-100-5) 315,000 China
3 Power Supply 5V  40A 200 (S-201-5) 565,000 China
4 Power Supply  12V  4.2A 50 (S-50-12) 260,000 China
5 Power Supply  12V  8.5A 100 (S-100-12) 315,000 China
6 Power Supply  12V 16.5A 200 (S-201-12) 565,000 China
7 Power Supply  24V  2.1A 50 (S-50-24) 260,000 China
8 Power Supply  24V  4.2A 100 (S-100-24) 315,000 China
9 Power Supply  24V  8.3A 200 (S-201-24) 565,000 China
10 Power supply 48V  / 6.5 A 320 (S -320-48) 720,000 China
11 Power supply  24V  / 14 A 320( S -320-24) 720,000 China
12 Power supply  12V 27A 320(S-320-12) 720,000 China
13 Power supply 48V  / 10.5 A 500 (SP -500-48) 1,550,000 China
14 Power supply  24V  / 21 A 500( SP -500-24) 1,550,000 China
16 Power supply  5V/6A  12V/2A 50(S-50DA) 285,000 China
17 Power supply 5V/6A  24V/1A 50( S-50DB) 285,000 China
18 Power supply  5V12A / 12V5A 120(D -120A) 485,000 China
19 Power supply 5V/10A/ 24V4A 120(D -120B) 485,000 China
20 Power supply ±/5V  ±12V 120(Q-120B) 565,000 China
21 Power supply   5V ,±12V,24V 120(Q-120D) 565,000 China

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: