VAICO Vietnam SEW 25/07/2012
VAICO Vietnam SEW 25/07/2012
VAICO Viet Nam Cặp bánh răng đầu vào Pos. no: 1 (Pinion), 2 (gear)
Type: KH157/T DV160L4/RS/TF/C
Nr: 01.3156806838.0001.03
r/min=1460/12;Nm=1200;
P=15KW; i=122,39
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Cặp bánh răng đầu vào Pos. no: 1 (Pinion), 2 (gear)
Type: R147 DV160L4
Nr: 01.3375290602.0001.03
n1/n2=1460/9,9; i=146,91
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Cặp bánh răng đầu vào Pos. no: 1 (Pinion), 2 (gear)
Type: KAF127 AR160/WEX/113GD
No: 01.3077016401.0001.03
n1/n2=710/5,8; i=122,48
HC220/40lit
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Cặp bánh răng đầu vào Pos. no: 1 (Pinion), 2 (gear)
Type: KH87/T DV160M4/BM/HF/C
Nr: 01.3156806823.0001x03
i:24,92 n=1440/58 1/min; 1820Nm; IM: M4A
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Cặp bánh răng đầu vào Pos. no: 1 (Pinion), 2 (gear)
Type: R137 AD5/P
 Nr: 01.3375769401.0001x03
i: 44,39; n=1400/32 1/min; 8000Nm;
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Cặp bánh răng đầu vào Pos. no: 1 (Pinion), 2 (gear)
Type: K157
Nr: 01.3076597108.0001x03
i: 122,39; n=1440/12/1740/14 1/min; ma:8930/7390Nm; IM: M4B
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng đầu vào Type: MC3RLSF09; Series: Nr: K3145. Kegelritzel 4.5-14---
Artikel: 97233
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng đầu vào Type: MC3RLSF09; Series: Nr: K3145. Kegelrad 4.5 39 0 0-0; Artikel: 91979 Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng cấp 2 Type: MC3RLSF09; Series: Nr: K3145. Ritzelwelle  4 22 103 698
0.9 Spec; Artikel: 95125
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng cấp 2  Type: MC3RLSF09; Series: Nr: K3145. Rad 4-85 355 88 0.9-; Artikel: 91235 Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng cấp 3 Type: MC3RLSF09; Series: Nr: K3145. Ritzelwelle 6-21 147 384 1.4 Spec/; Artikel: 92495 Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng cấp 3 Type: MC3RLSF09; Series: Nr: K3145. Rad 6 83 518 134 1.4-; Artikel: 90581 Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn xoắn liền trục 1 đầu vào
KEGELRITZEL 3.5 -14 - - -
Type: MC3RLSF06; Series: Nr: K3147. KEGELRITZEL 3.5 -14 - - -;
Art.no: 96512
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn xoắn đầu vào
KEGELRAD 3.5 39 0 0 - 0
Type: MC3RLSF06; Series: Nr: K3147. KEGELRAD 3.5 39 0 0 - 0
Art.no: 91707
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng nghiêng liền trục 2
RITZELWELLE 3 22 77 570 0.7 SPEC.
Type: MC3RLSF06; Series: Nr: K3147. RITZELWELLE 3 22 77 570 0.7 SPEC.
Art.no: 94056
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng nghiêng
RAD 3 -87 274 68 0.7 -
Type: MC3RLSF06; Series: Nr: K3147. RAD 3 -87 274 68 0.7 -
Art.no: 90964
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn xoắn liền trục 1 đầu vào
BEVEL PINION 4,5 13 97 0,8
Type: M3RSF70 ;  Series: Nr1: K88444. BEVEL PINION 4,5 13 97 0,8
Art. No: Y000621012
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn xoắn đầu vào
BEVEL WHEEL 4,5 41 100 290 0,8
Type: M3RSF70 ;  Series: Nr1: K88444. BEVEL WHEEL 4,5 41 100 290 0,8
Art. No: Y0006211
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Bộ chống quay ngược cho động cơ KH157/T DV160L4/RS/TF/C
No: 01.3156806838.0001.03.    W4943 RS2-110-62
Part No: 01835149
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Đĩa phanh động cơ KH127/T R77DV100L4/BMG/HF/TF/VS3
No: 01.3156806837.0001.0.        Brake Disc
Part No: 1836706
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Đĩa phanh động cơ KV37/T DT80K4/BMG/HF/TF/VS3
No: 01.3156806833.0002X03.    Brake Disc
Part No: 1836684
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Đĩa phanh động cơ Brake Disc
Part No: 01870564
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Má phanh Pos. no: 5; Type SL250-23/5; SL250-23/5 Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Biến tần  MCF41A0300-503-4-00
P/N: 08268444
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Biến tần  MCF41A0055-5A3-4-00
P/N: 08268398
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Biến tần  MCF41A0075-5A3-4-00
P/N: 08268401
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Biến tần  MCF41A0022-5A3-4-00
2,2kw; 5,5A. P/N: 08268363
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Hộp giảm tốc Type: KH67/TDT90S4/HF/TF/VS3
Nr: 01.3156806831.0001X03
r/min=1400/16;i=67.5;
P=1,1KW;
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam Hộp giảm tốc Type: KH87/T/112D-DV160M4/RS/C/113D
Nr: 01.3156806813.0001x03
i=22,41 
Sew 100% Germany
VAICO Viet Nam  Trục truyền động HGT xe lớn  Splined hollow shaft (KV67)
45x2x30x21;
Part no: 06433987
Sew 100% Germany

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: