Phụ kiện Flender 1
Phụ kiện Flender 1
VAICO Viet Nam Bánh răng côn xoắn liền trục Cấp 1 hộp giảm tốc B3DH5 - EL 4090360-960D E/EN BEVEL PINION SHAFT R ZY 158/1,63; Dr. no: 5877011/A
Ident no: 677.011
Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam  Bánh răng côn xoắn  Cấp 1 hộp giảm tốc B3DH5 - EL 4090360-960D E/EN  BEVEL GEAR L ZY 158/1,63 1.6587 . Ident no:677.041; Dr. no: 5877041/A Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng nghiêng liền trục cấp 2 hộp giảm tốc B3DH5 - EL 4090360-960D E/EN PINION SHAFT L 130,0/3,95 . Ident no:677.260; Dr. no: 5877260/- Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng nghiêng cấp 2 hộp giảm tốc B3DH5 - EL 4090360-960D E/EN GEAR WHEEL R 130,0/3,95 1.6587 Ident no: 560.846; Dr. no: 5880846/B Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn liền trục Pos. no: 100 Bevel Pinion Shaft R ZS 297/1,79 1.6587 Dwg: 5881189/B; Material: 551.189 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn Pos. no: 102 Bevel gear L ZS 297/1,79 1.6587; Dwg: 5881354/B; Material: 561.354 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục 2; Pos. no 300 Pos. no: 300 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng Pos. no: 302 Pos. no 302
Gear wheel RP 315/4,94 1.6587; Dwg: 5875756/D; Material: 615.756
Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn liền trục BEVEL PINION SHAFT R. ZY 226/2,24 1.65B7 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn BEVEL GEAR R ZY 226/2,24 1.65B7 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFTR 185,0/4,05 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFT LP 265,0/3,94 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WEEEL L 185,0/4,05 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WHEEL RP 315,0/4,94 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WHEEL L 185,0/4,62 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFT R 185,0/4,62 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WHEEL L 185,0/4,62 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFT R 185,0/4,62 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn liền trục BEVEL PINION SHAFT R ZY 134/1,94 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFT L 110,0/4,00 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn BEVEL GEAR L ZY 134/1,94 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFT R 160,0/3,89 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WHEEL L 160,0/3,89 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WHEEL R 110,0/4,00 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn liền trục BEVEL PINION SHAFT R ZY 112/1,26 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn BEVEL GEAR L ZY 112/1,26 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFT L 110,0/4,00 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFT R 160,0/3,89 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WHEEL R 110,0/4,00 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WHEEL L 160,0/3,89 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn liền trục BEVEL PINION SHAFT R ZY 200/1,27 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFT R 185,0/3,59 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn BEVEL GEAR R ZY 200/1,27 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFT LP 265,0/3,94 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WHEEL L 185,0/3,59 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WHEEL RP 265,0/3,94 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn liền trục BEVEL PINION SHAPT R ZY 130/1,26 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng côn BEVEL GEAR L ZY 130/1,26 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFT L 130,0/3,50 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng liền trục PINION SHAFT R 185,0/3,94 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WHEEL R 130,0/3,50 1.6587 Flender 100% Germany
VAICO Viet Nam Bánh răng GEAR WHEEL L 220,0/4,89 1.6587 Flender 100% Germany

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: