Biến tần LS
Biến tần LS

 

Mô tả sản phẩm

Price/Unit

(USD)

IC5 Series- Single Phase 220v

SV004IC5-1

0.4kW

Built-in braking chopper

163.50

SV008IC5-1

0.75kW

Built-in braking chopper

172.10

SV015IC5-1

1.5kW

Built-in braking chopper

198.00

SV022IC5-1

2.2kW

Built-in braking chopper

241.00

IG5A Series- 3 Phase 220v

SV004IG5A-2

0.4kW

Built-in braking chopper

201.40

SV008IG5A-2

0.75kW

Built-in braking chopper

216.90

SV015IG5A-2

1.5kW

Built-in braking chopper

241.00

SV022IG5A-2

2.2kW

Built-in braking chopper

265.10

SV037IG5A-2

3.7kW

Built-in braking chopper

323.60

SV040IG5A-2

4.0kW

Built-in braking chopper

323.60

SV055IG5A-2

5.5kW

Built-in braking chopper

456.20

SV075IG5A-2

7.5kW

Built-in braking chopper

507.78

SV110IG5A-2

11kW

850.64

SV150IG5A-2

15kW

900.55

SV185IG5A-2

18.5kW

993.86

SV220IG5A-2

22kW

1,056.79

IG5A Series- 3 Phase 440v

SV004IG5A-4

0.40kW

Built-in braking chopper

218.60

SV008IG5A-4

0.75kW

Built-in braking chopper

241.00

SV015IG5A-4

1.5kW

Built-in braking chopper

256.50

SV022IG5A-4

2.2kW

Built-in braking chopper

290.90

SV037IG5A-4

3.7kW

Built-in braking chopper

361.50

SV040IG5A-4

4.0kW

Built-in braking chopper

361.50

SV055IG5A-4

5.5kW

Built-in braking chopper

490.60

SV075IG5A-4

7.5kW

Built-in braking chopper

559.50

SV110IG5A-4

11kW

850.64

SV150IG5A-4

15kW

900.55

SV185IG5A-4

18.5kW

993.86

SV220IG5A-4

22kW

1,056.79

IP5A Series- 3 Phase 220v

SV055IP5A-2NE

5.5kW

Optional- braking chopper

495.80

SV075IP5A-2NE

7.5kW

Optional- braking chopper

550.90

SV110IP5A-2NE

11kW

Optional- braking chopper

674.80

SV150IP5A-2No

15kW

Optional- braking chopper

976.00

SV185IP5A-2No

18.5kW

Optional- braking chopper

1,162.00

SV220IP5A-2No

22kW

Optional- braking chopper

1,316.90

SV300IP5A-2No

30kW

Optional- braking chopper

1,502.80

IP5A Series- 3 Phase 440v

SV055IP5A-4NE

5.5kW

Optional- braking chopper

573.20

SV075IP5A-4NE

7.5kW

Optional- braking chopper

619.70

SV110IP5A-4NE

11kW

Optional- braking chopper

767.80

SV150IP5A-4No

15kW

Optional- braking chopper

1,084.50

SV185IP5A-4No

18.5kW

Optional- braking chopper

1,316.90

SV220IP5A-4No

22kW

Optional- braking chopper

1,471.80

SV300IP5A-4No

30kW

Optional- braking chopper

1,626.70

SV370IP5A-4o

37kW

Optional- braking chopper

2,364.21

SV450IP5A-4o

45kW

Optional- braking chopper

3,015.27

SV550IP5A-4o

55kW

Optional- braking chopper

3,630.68

SV750IP5A-4o

75kW

Optional- braking chopper

4,221.79

SV900IP5A-4o

90kW

Optional- braking chopper

5,092.37

SV1100IP5A-4ol

110kW

Optional- braking chopper

6,013.07

SV1320IP5A-4ol

132kW

Optional- braking chopper

6,091.19

SV1600IP5A-4ol

160kW

Optional- braking chopper

7,690.48

SV2200IP5A-4ol

220kW

Optional- braking chopper

9,552.34

SV2800IP5A-4ol

280kW

Optional- braking chopper

10,630.83

SV3150IP5A-4o

315kW

Optional- braking chopper

23,088.80

SV3750IP5A-4o

375kW

Optional- braking chopper

28,557.20

SV4500IP5A-4o

450kW

Optional- braking chopper

28,824.11

IH Series- 3 Phase 220v

SV030IH-2U

30kW

2,169.00

SV037IH-2U

37kW

2,711.20

SV045IH-2U

45kW

3,253.50

SV055IH-2U

55kW

4,183.00

IH Series- 3 Phase 440v

SV030IH-4U

30kW

2,169.00

SV037IH-4U

37kW

2,766.30

SV045IH-4U

45kW

3,330.90

SV055IH-4U

55kW

3,873.20

SV075IH-4U

75kW

4,671.90

SV090IH-4U

90kW

6,042.20

SV110IH-4U

110kW

7,359.10

SV132IH-4U

132kW

8,629.50

SV160IH-4U

160kW

9,419.60

SV220IH-4U

220kW

15,461.80

IV5A Series - 3 Phase 220v

SV055IV5-2DB

5.5kw

1,032.92

SV075IV5-2DB

7.5kw

1,042.07

SV110IV5-2DB

11kw

1,597.12

SV150IV5-2DB

15kw

1,599.29

SV185IV5-2DB

18.5kw

1,625.33

SV220IV5-2DB

22kw

1,675.24

SV300IV5-2

30kw

2,990.26

SV370IV5-2

37kw

3,887.40

IV5A Series - 3 Phase 440v

SV055IV5-4DB

5.5kw

1,035.09

SV075IV5-4DB

7.5kw

1,039.43

SV110IV5-4DB

11kw

1,603.63

SV150IV5-4DB

15kw

1,660.05

SV185IV5-4DB

18.5kw

1,712.13

SV220IV5-4DB

22kw

2,225.76

SV300IV5-4

30kw

2,990.26

SV370IV5-4

37kw

3,009.79

SV450IV5-4

45kw

3,168..20

SV550IV5-4

55kw

3,545.78

SV750IV5-4

75kw

4,524.45

SV900IV5-4

90kw

5,735.31

SV1100IV5-4

110kw

6,028..26

SV1320IV5-4

132kw

7,052.50

SV1600IV5-4

160kw

7,534..24

SV2200IV5-4

220kw

13,651.47

IS5 Series- 3 Phase 220v

SV008IS5-2NO

0.75kW

Built-in braking chopper

364.90

SV015IS5-2NO

1.5kW

Built-in braking chopper

371.80

SV022IS5-2NO

2.2kW

Built-in braking chopper

433.80

SV037IS5-2NO

3.7kW

Built-in braking chopper

495.80

SV055IS5-2NO

5.5kW

Built-in braking chopper

550.90

SV075IS5-2NO

7.5kW

Built-in braking chopper

674.80

SV110IS5-2NO

11kW

976.00

SV150IS5-2NO

15kW

1,162.00

SV185IS5-2NO

18.5kW

1,316.90

SV220IS5-2NO

22kW

1,502.80

SV300IS5-2

30kW

2,169.00

SV370IS5-2

37kW

2,766.30

SV450IS5-2

45kW

3,330.90

SV550IS5-2

55kW

3,866.94

IS5 Series- 3 Phase 440v

SV008IS5-4NO

0.75kW

Built-in braking chopper

433.80

SV015IS5-4NO

1.5kW

Built-in braking chopper

457.90

SV022IS5-4NO

2.2kW

Built-in braking chopper

526.80

SV037IS5-4NO

3.7kW

Built-in braking chopper

573.20

SV055IS5-4NO

5.5kW

Built-in braking chopper

619.70

SV075IS5-4NO

7.5kW

Built-in braking chopper

767.80

SV110IS5-4NO

11kW

1,084.50

SV150IS5-4NO

15kW

1,316.90

SV185IS5-4NO

18.5kW

1,471.80

SV220IS5-4NO

22kW

1,626.70

SV300IS5-4

30kW

2,169.00

SV370IS5-4

37kW

2,766.30

SV450IS5-4

45kW

3,330.90

SV550IS5-4

55kW

3,873.20

SV750IS5-4

75kW

4,671.90


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: