Phân phối Pilz Pilz - Chip
Pilz - Chip

Pilz - Chip


Mã: Pilz - Chip
Mô tả ngắn:

311000 PSS SB CHIPSET0 V2.0 SafetyBUS p Chip SafetyBUSp Chip
311001 PSS SB CHIPA V2.0 SafetyBUS p Chip SafetyBUSp Chip
311002 PSS SB CHIPB V2.0 SafetyBUS p Chip SafetyBUSp Chip
311020 PSS SB CHIPSET0 ab/from V2.1 SafetyBUS p Chip SafetyBUSp Chip
311021 PSS SB CHIPA ab/from V2.1 SafetyBUS p Chip SafetyBUSp Chip
311022 PSS SB CHIPB ab/from V2.1 SafetyBUS p Chip SafetyBUSp Chip