Bảng giá thiết bị ABB
Bảng giá thiết bị ABB
STT Thông số kỹ thuật CODE
1 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 32A-3P-30KA, ABB
2 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 25A-3P-6KA; ABB
3 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=10A
MCCB 10A-1P-6KA; ABB
4 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 16A-3P-6KA; ABB
5 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 40A-3P-30KA
6 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 25A-3P-6KA
7 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
< =10A
MCCB 10A-1P-6KA
8 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 16A-3P-6KA: ABB
9 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 32A-3P-10KA; ABB
10 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 20A-3P-10KA; ABB
11 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 16A-1P-6KA; ABB
12 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=100 A
MCCB 63A-3P-10KA; ABB
14 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 40A-3P-6kA; ABB
15 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
 MCCB 20A-3P-6kA; ABB
16 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 20A-1P-6kA; ABB
17 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
< =10A
MCCB 10A-1P-6kA; ABB
18 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 16A-1P-6kA; ABB
19 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 32A-1P-10kA; ABB
20 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 20A-1P-10kA; ABB
21 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
< =10A
MCCB 10A-1P-6kA; ABB
22 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
< =10A
MCCB 16A-1P-6kA; ABB
23 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=100 A
MCCB63A-3P-10kA; ABB
24 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB20A-3P-6kA; ABB
25 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
< =10A
MCCB10A-1P-6kA; ABB
26 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB16A-1P-6kA; ABB
27 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=100 A
MCCB63A-3P-10kA; ABB
28 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
 MCCB 63A-3P-10kA; ABB
29 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=50 A
MCCB 16A-1P-6kA; ABB
30 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=100 A
MCCB 63A-3P-25kA; ABB
31 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
< =10A
MCCB 6A-1P-6kA; ABB
32 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=200A
MCCB 630A-3p-50kA; ABB
33 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=100 A
 MCCB 350AT/400AF-3P-36kA; ABB
34 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=100 A
MCCB 80AT/100AF-3P-36kA; ABB
35 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=100 A
MCCB 63AT/100AF-3P-36kA; ABB
36 Lắp đặt aptomat loại 3 pha cđdđ
<=100 A

MCCB 40AT/100AF-3P-36kA; ABB

ABB VIETNAM, CAMPUCHIA, SINGAPORE, THAILAND, CHINA