Tài khoản đang tạm khóa
Tài khoản này đã hết hạn lưu trữ.
Xin vui lòng liên hệ:
NGUYỄN VĂN NGÂN
Mobile: 0982.256.781
Gmail: ngan0982256781@gmail.com
YM: ngan0982256781
Skype: ngan.nv